Průběh našeho dne

"Hra je pro dítě prací, je jeho povoláním, jeho životem." P.Kergomard

Otevíráme v 7.30 hod.

Provoz školy je od 7,30 do 17,00 hod. Děti se schází ve třídě Medvíďat v přízemí,  v 8.30 hod se rozdělí do svých tříd a Lvíčata jdou do třídy v 1. patře, kde mají svůj plánovaný program. Po celý den mají děti stálý sebeobslužný pitný režim. Děti se omlouvají od 9:00 do 11:00,00 hod telefonicky na čísle 776 492 299 nebo do sešitu omluv. Příchody dětí po deváté hodině domluvte prosím individuálně s paní učitelkou v dané třídě.

Volná hra

děti navazují sociální kontakty se skupinou vrstevníků, spontánně se učí novým vědomostem, dovednostem a návykům, vytvářejí si postoje a získávají zkušenosti zprostředkované ostatními dětmi ze skupiny.

Řízená činnost

profesionálně zprostředkovává poznávání světa a vytváří prostor pro získávání nových vědomostí, dovedností, návyků a názorů. Dítěti jsou nabízeny různorodé činnosti, které jsou obvykle tematicky propojené a vytvářejí tak smysluplný celek neodtržený od životní reality. Činnosti vycházejí ze zájmu a zkušeností dětí, navazovat na ně a doplňují je tak, aby docházelo k naplňování klíčových kompetencí dítěte.

Přesnídávka

je podávána v 9,30 - 9,45 hod – děti se samostatně obsluhují

Učení hrou – aktivity

Probíhají řízené rozhovory, prožitkové učení, modelování situací, cvičení, tanec, zpěv, dramatizace pohádek, aj. Výchovně – vzdělávací aktivity jsou vedeny v jednotlivých třídách ve skupinách či společně na základě dobrovolnosti a zájmu .Učitelka děti motivuje a  povzbuzuje, sleduje případně koordinuje průběh, kdy se děti v přímo řízené činnosti střídají.Tyto aktivity jsou součástí týdenního tématického bloku, jejich náplň / didaktické hry a činnosti / jsou plánovány s ohledem na věkové složení třídy a vytýčením pěti oblastí, ve kterých jsou děti vzdělávány.

Pobyt venku

Přibližně okolo 10:00  se děti převlékají a chystají na pobyt venku. Nezbytnou součástí učení je také učení v přírodě, které skýtá dětem mnoho prožitků.

Poledne

Hygiena, společný oběd podávaný do 12:30. Děti vedeme k samostatnosti, starší děti si jídlo sami nabírají a jí příborem.

Odpočinek

Kolem 13,00 hod. začíná společný čas relaxace, klidu a odpočinku. Po obědě děti odpočívají společně na svém lehátku, kde jim učitelka čte, nebo vypráví pohádku.Děti které nespí mají možnost, po krátkém odpočinku, využití klidových činností u stolečku. Předškoláci se věnují přípravě do ZŠ.

Odpolední nabídka činností

Ve 14,30 hod se děti postupně probouzejí,vstávájí a jdou svačit. Po svačině se odpolední činnost odvíjí společně ve třídě, krom teplých a slunných dnů, kdy děti odchází na školní zahradu. Učitelka při činnostech dává prostor dětem k rozvíjení jemné motoriky, grafomotoriky zejména předškolákům, a individuálně pracuje s dětmi. Děti se od 16,30 opět spojují do třídy Medvíďat v přízemí školky.

Zavíráme v 17.00 hod