Program školky Josefínky

Náš školní vzdělávací program se jmenuje "Josefínka poznává svět" a je vytvořený v souladu s principy a zásadami RVP PV. (ŠVP je k nahlédnutí ve školce). To vše v přátelském, malém až takřka rodinném kolektivu, kde je kvalifikovaný personál s pedagogickým vzděláním.

Nejmladší věková skupina dětí 3 - 4 roky

U těchto dětí rozvíjíme a upevňujeme pracovní dovednosti v různých oblastech a zvláště pak v sebeobsluze – umět se umýt, používat WC, obléknout a svléknou se, samostatně se najíst,umět používat kapesník atd.
Děti se seznamují s pravidly soužití ve skupině a s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví.V činnostech se zaměřujeme na rytmizaci říkadel, na zpěv lidových a jiných písniček a na jednoduché pohybové aktivity. Podporujeme volnou hru,  podněcujeme tělesný rozvoj a připravujeme dítě na společný život s ostatními.

Střední věková skupina 4 - 5 let

U těchto dětí už vyžadujeme větší samostatnost, zodpovědnost, dodržování pravidel, aktivní zapojování do řízených činností.Vedeme tuto skupinu dětí aby byla příkladem pro mladší a nové děti a a pomáhala nám vést je k samostatnosti, ohleduplnosti, pomoci a k úklidu.Tyto děti preferují ve větším měřítku námětové hry, tvorbu z  kostek a stavebnic. Mají rády společné pohybové hry a aktivity, rády a často kreslí a jinak výtvarně tvoří.

Nejstarší věková skupina 5 - 6 let

Tato skupina  plní záměry z programu „Malý předškolák“, ten je součástí ŠVP. Děti předškolního věku pracují na různých úkolech v pracovních listech, pracují s didaktickými pomůckami, prohlubují si a procvičují své poznatky a znalosti z minulých ročníků MŠ.

Výtvarná výchova v rozšířené míře

Výtvarné činnosti představují jeden z významných prostředků rozvíjení osobnosti dítěte. Ve školce Josefínce se proto věnujeme výtvarným činnostem v rozšířené míře. Jsme přesvědčeni, že větší množství aktivit spojených s výtvarnými činnostmi umožní dítěti získat snadněji zkušenosti, poznatky a dovednosti, které musí zvládat (motorika, zrakové vnímání, prostorové představy ale i sociální dovednosti, sebeobsluhu atd.) V neposlední řadě rozvíjí dětskou fantazii, kreativitu a zručnost, které se nám v dnešní době jaksi nedostává.

5 základních specifických cílů:

Logopedická prevence a rozvoj českého jazyka

Velmi důležitou součástí naší každodenní výuky je rozvoj jazyka českého. Víme, že výuka angličtiny je zvláště v dnešní době nutností, ale také víme, že český jazyk a jeho rozvoj je v mnoha předškolních zařízení opomíjen.

V případě oslabení řečových schopností je ohroženo postavení dítěte nejen v kolektivu vrstevníků, ale také v jeho sebevědomosti a školních dovednostech. U dětí předškolního věku je mnohdy patrná nedokonalá  artikulační obratnost,  motorické schopnosti, fonematická diferenciace a vůbec narušení  celkové sluchové analýzy a syntézy. Všechny tyto aspekty se mohou negativně promítnout ve školních vzdělávacích činnostech, především ve čtení a psaní. Cílem logopedické prevence je těmto problémům předcházet, a podpořit dítě ve všech jeho oblastech vývoje a vytvořit tak předpoklady pro úspěšné zvládnutí školní docházky.