Doplňkový program

Saunování dětí v MŠ

Pro děti předškolního věku se nedoporučují veřejné sauny. Proto nabízíme pro děti naší MŠ saunu přímo v budově školky a v průběhu celého podzimního a zimního období děti saunujeme (říjen až březen). Saunování dětí je v ceně školného.

Saunování posiluje obranné schopnosti lidského organismu, snižuje výskyt různých onemocnění dětí a má blahodárné účinky na zdraví. Sauna se využívá jako prostředek k postupnému otužování a zvyšování kondice odpovídající potřebám dětí předškolního věku. Výše teploty ve speciálně vyhřáté sauně pro děti se pohybuje v intervalu od 50 do 60°C. Fyziologická odezva dětského organizmu je téměř okamžitá, zejména v oblasti zvýšení imunitního systému, navodí kvalitnější spánek a děti se i lépe stravují.

1x týdně ve středu dopoledne. 
1. třída "Medvíďata" od 10:00 do 11:00
2. třída "Lvíčata" od 11:00 do 12:00
Lektor: učitelka MŠ
Sauna začíná od října a končí v březnu.
Sauna je poskytována zdarma.

Seznamování s angličtinou

Cílem je přiblížit dětem prostředí mluvené angličtiny. V průběhu výuky využíváme vrozené schopnosti dětí napodobit mluvený jazyk a rozvíjet jejich komunikační kompetence v cizím jazyce (výslovnost, intonaci, porozumění jednoduchým větám, vštípení jednotlivých termínů). Pro usnadnění osvojování si anglických výrazů využíváme rytmizaci prostřednictvím písní, říkadel, příběhů. Mezi další využívané podpůrné prostředky dále řadíme názorné pomůcky - plakáty, karty s obrázky, či formy různorodých her, dramatizace. V průběhu výuky se rovněž snažíme o podněcování a rozvoj motorických schopností, zejména oblast jemné motoriky a grafomotoriky (kreslení, stříhání a vybarvování).

2. třída Lvíčata v úterý - 1x týdně odpoledne od 15:20 do 16:00

Malý výtvarník

Výtvarné aktivity se zaměřením na různé techniky - malba, kresba, koláže pomáhá k rozvíjení tvořivosti a kreativity dítěte. Seznamuje děti s tradičními i netradičními výtvarnými materiály a technikami. Učí děti estetickému cítění a vnímání světa kolem nich. Přispívá k nácviku grafomotoriky, k relaxaci a uvolnění, podporuje spontální projev dítěte. Pomáhá při rozvoji jemné motoriky a kreativity, učí trpělivosti a má pozitivní vliv na psychiku dítěte, je to způsob aktivního odpočinku.

1x za 14 dní odpoledne od cca 15:00 do 15:30
1. třída Medvíďata ve středu
2. třída Lvíčata v pátek
Lektor: učitelka MŠ
Kroužek začíná již od září a končí v červnu. 
Malý výtvarník je poskytována zdarma.

Logopedická péče

Paní učitelka pracuje  s dětmi, které navštěvují zároveň klinického logopeda individuálně a učí se s dětmi jednotlivé hlásky formou slovních a pohybových her.V průběhu školního roku vyhledává další děti pro zařazení do logopedické prevence.Výhodou logopedické péče v MŠ je včasné podchycení řečových poruch a jejich reedukaci v přirozeném prostředí a případné odhalení dalších nedostatků rozhodujících pro vstup do ZŠ.Individulní práce s dětmi bez doporučení klinického logopeda je zařazeno do nadstandardních aktivit.

Individuálně v průběhu dne
Lektor: učitelka MŠ (asistentka logopeda - Bc.Ester Krupová)
Kroužek začíná již od září a končí v červnu. 
Malý výtvarník je poskytována zdarma.

Kroužek pro předškoláky

Příprava na školní docházku – nácvik dovedností a schopností důležitých pro prvopočáteční psaní (držení tužky, grafomotorické cviky) . Práce ve skupině spolužáků i samostatně.Součástí přípravy do ZŠ jsou i edukativně stimulační skupiny, 10 lekcí které jsou, které jsou v průběhu roku (1 x za měsíc) spolu s rodiči dětí.

Třídění odpadu

Naše mateřská škola je zapojena do projektu „Soutěž s panem Popelou“ která by měla provázet současnou mládež jak ve škole, tak i mimo ni a dát jí možnost zamyslet se nad stávajícím neutěšeným stavem životního prostředí.Vycházíme z přesvědčení, že výchova k ekologickému cítění má největší efekt u nejmladší generace, která potom osvojené návyky přenáší i do domácností. Cílem „Soutěže s panem Popelou“ je zavedení trvalého systému separovaného sběru papíru, případně i dalších složek odpadu, ve školách.

Do skladu hraček (garáže) MŠ můžete kdokoliv přinést nepotřebný papír. Ten je pravidelně vyvážen a za starý papír dostane mateřská škola pár korunek na nové hračky, pomůcky apod.
V každé třídě je umístěna nádoba na třídění papíru a plastů.